සමහරු ගොට්ට අල්ලන්න දන්නවා උනාට ගොට්ට දැකලවත් තියනවද කියල සැකයි. මේ තියෙන්නේ ගමේ ගොඩේ භාෂාවෙන් කියන ගොට්ට. 100% පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදනයක්. හදා ගන්න ඕන වෙන්නේ පුවක් ගහකින් වැටුන කොලපතක් විතරයි. තව පිහියක් ඕන හැඩයට කපා ගන්න සහ ගැට ගහන්න අවශ්‍ය පට්ට ටික කොලපතෙන් කපා ගන්න.

ගොට්ට - කොලඹ කෞතුකාගාරය

ගොට්ට - කොලඹ කෞතුකාගාරය

ඔය camping යන අයට එහෙමත් ඕන වෙයි 🙂 හදිස්සියට වතුර ටිකක් ඇද ගන්න එහෙම. හදන හැටි නම් පස්සේ තමයි කියන්න වෙන්නේ. ආදි කාලෙ ඉදන් ගං ගෙවල් වල පාවිච්චි කරපු බොහොම ප්‍රයෝජනවත් දෙයක්.

හදාගන්න අපේ දේ 🙂

Advertisements