සුන්දර වූ ප්‍රේමය ගැන ගෙතුන කතාවක් රැගත් අලුත් චිත්‍රපටයක් බැලුවා. කතාව කිව්වොත් ඒක හරි නෑනෙ. ඒ නිසා නම විතරක් කියන්නම් හොයගෙන බලන්න. ලස්සන කතාවක්.

Letters to Juliet

Advertisements