අපේ පැරැණි ජන වහරේ එන මේ පැරැණි වැකිය ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ එක වැඩක් කරන්න ගිහිල්ලා තවත් වැඩක් කරගෙන එන වෙලාවට. බොහොමයක් දෙනා හිතාන ඉන්නේ නම් වරැදි විදිහකට කියලයි මම කීප දෙනෙක් එක්ක මේ ගැන කතා කලාම තේරුනේ. එයාල කියන්නේ දඹුලු ගිහිල්ල තලගොයිත් මරාගෙන එනව කියන්නේ දඹුලු විහාරේ වැද පුදාගෙන එන ගමන් තලගොයි කීප දෙනෙකුත් මරාගෙන එනව කියල. ඒත් මෙතන නම් තලගොයි කියන්නේ තල වගා කරන ගොවියන්ට. ඉතින් තලගොයි මරාගෙන එනවයි කියන්නේ ඒ පැත්තේ තල ගොවියන්ගෙන් හෙප්පු කරල බොහොම අඩු ගානට තල මිලට අරන් එනවයි කියන එකයි.

Advertisements