අද ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙකු පරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්මයක් ගැන කතා කරන යුගයක්. මෙහි කතානායකයා ජපන් ජාතික ෆුකුයාකෝ නම් පරිසරහිතකාමී වගාවට ඇලුම් කල මිනිසෙක්. කෘෂිකර්මයෙහි සැබෑ වෙනසක් ඇතිකරන්නට සමත් උන තවත් අගනා මිනිසෙක්. පිදුරු  ගසක විප්ලවය නමින් පොතක් නිකුත් වී අති බව දැනගන්නට ලැබුනත් මට මේ තක් එම පොත සොය ගත හැකි වූයේ නැත. නමුත් එහි ඉංග්‍රීසි පිටපත නම් සොය ගත හැකි උනා. පහත දැක්වෙන්නේ එම සබැදුමයි.

මොහොතකට අපි ඔහුව කියවමු.

පිදුරු ගසක විප්ලවය

පහත දැක්වෙන්නේ එම පොත ඇසුරෙන් නිපදවූ වාර්තාමය වැඩසටහනෙහි සබැදුමයි

පිදුරු ගසක විප්ලවය 1

පිදුරු ගසක විප්ලවය 2

Advertisements